ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Με βάση τα σχετικά ΦΕΚ και τις εγκυκλίους που αναφέρονται στα εβδομαδιαία ωρολόγια προγράμματα όλων των τύπων Δημοτ. Σχολείων, έχουμε διαμορφώσει και αναρτήσει εδώ αυτόματες φόρμες για κάθε τύπο σχολείου  (1/θέσιο, 2/θέσιο, 3/θέσιο, 4/θέσιο, 5/θέσιο και 6/θέσιο ως 12/θέσιο Δημ. Σχολείο). Τα προγράμματα περιλαμβάνουν αυτόματες λίστες για τη συμπλήρωση των ωρών κάθε μαθήματος και αυτόματη άθροιση των ωρών.

οδηγίες σύνταξης προγράμματος

ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ

 

ΔΙΘΕΣΙΟ

ΤΡΙΘΕΣΙΟ 

 

ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟ

ΠΕΝΤΑΘΕΣΙΟ

 

ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ